Návštevný poriadok

Návštevný poriadok slúži na dodržiavanie príslušných právnych predpisov, ochrany zdravia a bezpečnosti návštevníkov vodného parku Bešeňová, Bešeňová 136, 034 83 Bešeňová (ďalej spolu len „VPB“). Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe do areálu VPB s týmto návštevným poriadkom. Uhradením vstupného do VPB a/alebo oprávneným vstupom do VPB návštevník vyjadruje výslovný súhlas s týmto návštevným poriadkom a zaväzuje sa dodržiavať tento návštevný poriadok a pokyny zamestnancov prevádzkovateľa. Všetky aktuálne pokyny VPB sú nadradené všeobecným pokynom.

 

I. Vstup do VPB /bazénov

1.1 Vstup do VPB je možný len počas prevádzkovej doby s platnou vstupenkou čipom (náramkové hodinky s elektronickým čipom). Vstup je jednorázový. 

1.2 Prevádzková doba VPB je uvedená na stránke www.besenova.com. Prevádzková doba jednotlivých atrakcií je stanovená prevádzkovateľom a je

uvedená pri jednotlivých atrakciách. Posledný vstup do VPB je možný najneskôr 60 minút pred ukončením prevádzkovej doby. Príslušná doba platnosti

vstupu začína prechodom cez prechodové vstupné zariadenie (turniket) a končí sa prechodom v stanovenom čase cez prechodové zariadenie, resp.

ukončením prevádzkovej doby. Do doby platnosti vstupu sa započítava aj doba na vyzlečenie, osušenie a oblečenie. V prípade prekročenia zaplateného

času vstupu je návštevník povinný uhradiť v pokladni doplatok v zmysle platného cenníka.

1.3 Deti do 12 rokov majú povolený vstup v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Doprovod je počas celého pobytu vo VPB zodpovedný za dieťa.

1.4 Každý návštevník získa zaplatením príslušného vstupného náramkové hodinky s elektronickým čipom, ktorý oprávňuje návštevníka nielen k

vstupu do VPB, ale je tiež prostriedkom na realizáciu bezhotovostných platieb za rozšírenie zakúpeného balíka, stravovacie a doplnkové služby vo

VPB. Každý čip má finančný limit na konzumné a ostatné služby vo VPB v celkovej hodnote 50 €. Všetky doplatky naťažené na čipe sa uhrádzajú pri

odchode z VPB na pokladniach. V prípade, ak počas pobytu návštevník vyčerpá celú výšku finančného kreditu, je možné si dobiť kredit v doplatkových

pokladniach alebo v pokladniach na výstupe. Po zaplatení doplatkov sa opätovne obnoví počiatočný finančný kredit t.j. konzumné a služby v celkovej

hodnote 50 €.

1.5 Pri vstupe do VPB prevádzkovateľ negarantuje návštevníkovi dostupnosť lehátok, slnečníkov, športových potrieb, relaxačných procedúr, vstup do

Saunového sveta, šatňových skriniek ani trezorov. Dostupnosť týchto produktov závisí od celkovej kapacity VPB.

1.6 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť alebo uzavrieť niektoré časti VPB, resp. atrakcie v prípade nutnej údržby a/alebo z objektívnych

dôvodov (plná kapacita, zlé počasie, búrka, znížená viditeľnosť) a/alebo konania spoločensko-športového podujatia bez nároku na vrátenie vstupného,

resp. jeho alikvotnej časti.

1.7 Vstup do bazénov je z hygienických dôvodov možný len v plavkách.

1.8 Do detského bazéna je povolený vstup len deťom do 6 rokov. Vstup dospelým osobám do detského bazéna je zakázaný okrem prípadu, že sprevádzajú

dieťa s výškou do 100 cm.

1.9 Osobám s obmedzenou pohyblivosťou/orientáciou, je vstup do bazénov povolený len za stáleho dohľadu zodpovednej osoby.

1.10 Osobám používajúcim francúzske barle, vodiace palice, protézy, ortézy, prípadne iné hygienicky nevhodné pomôcky, je vstup do bazénov povolený

iba v prípade ich uloženia v odkladacích priestoroch, prípadne ich výmeny za hygienicky nezávadné.

1.11 Do VPB a do bazénov je zákaz vstupu:

a) osobám, ktoré sú postihnuté akoukoľvek chorobou ohrozujúcou zdravie ostatných návštevníkov, t.j. osoby postihnuté horúčkou, kašľom, zápalom

očných spojiviek, osoby s nákazlivými alebo odpor budiacimi chorobami, bacilonosiči črevných a iných chorôb;

b) osobám a rodinným príslušníkom osôb postihnutých nákazlivou infekčnou chorobou, ktorí sú od rodiny izolovaní, osoby postihnuté chorobami

sprevádzanými výtokom, osoby s kožnými parazitmi, vyrážkami a obväzmi na tele;

c) osobám zahmyzeným, špinavým, v špinavom oblečení, pod vplyvom alkoholu alebo drog;

d) zvieratám.

 

II. Prevádzkové pokyny pre návštevníkov

2.1 Každý návštevník je povinný dbať o ochranu a bezpečnosť vlastného zdravia ako aj o ochranu a bezpečnosť ostatných.

2.2 Každý návštevník je povinný dodržiavať osobnú hygienu a dodržiavať čistotu na miestach a zariadeniach, ktoré využíva.

2.3 Každý návštevník je povinný pred vstupom do bazénov dôkladne sa umyť bez plaviek s použitím mydla, osprchovať sa v priestoroch na to určených

(sprchy) a prejsť cez brodítka!!! Vstup do vonkajších bazénov, ako aj jednotlivé prechody k bazénom sú návštevníkom umožnené cez ohraničenú čistú zónu.

2.4 Pred vstupom do šatní je návštevník povinný sa vyzuť a vstúpiť len vo vhodnej kúpacej obuvi alebo bosý.

2.5 Prezliekacie kabíny v šatniach (vonkajšie prezliekarne) sú určené na vyzliekanie a obliekanie. K uloženiu oblečenia vo vnútorných šatniach sú

návštevníkom k dispozícii šatňové skrinky, ktoré sú návštevníci povinní riadne zamknúť pomocou čipu. V prípade straty čipu bude návštevníkovi

vydaný obsah skrinky len po preukázaní jeho vlastníctva k veciam uloženým v skrinke. Návod na obsluhu šatňových skriniek je uvedený na skrinkách.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú návštevníkovi neuzamknutím skrinky.

2.6 Klenoty, peniaze a iné cenné veci je návštevník povinný uschovávať v príručných trezorových skrinkách, umiestnených pred vstupom do spoločných

šatní. Poplatok za trezor je 4 €, ktorý si môže zakúpiť na pokladniach, záloha za trezorový kľúčik je 10 € a bude návštevníkovi vrátená po odovzdaní

trezorového kľúča na výstupnej pokladni. Pokiaľ si návštevník klenoty, peniaze a iné cenné veci neuzamkne v trezorových skrinkách, prevádzkovateľ

nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá by mohla vzniknúť na veciach.

2.7 Predmety nájdené v priestoroch VPB sú návštevníci povinní odovzdať zodpovednému zamestnancovi t.j hlavná pokladňa.

2.8 Návštevníci sú povinní správať sa šetrne k zariadeniam a vybaveniam nachádzajúcim sa vo VPB. Sú povinní nahradiť škody, ktoré boli spôsobené

ich konaním (úmyselným alebo z nedbanlivosti) na majetku prevádzkovateľa alebo majetku tretích osôb.

2.9 Neplavci sa môžu kúpať len vo vyhradených priestoroch bazénu.

2.10 Pri využívaní atrakcií Bublina a Raftovanie, môže návštevník použiť vstup cez Express Pass turniket. Express Pass vstup je jednorázový a spoplatnený

v zmysle aktuálneho cenníka.

2.11 Návštevníci sú povinní v celom VPB dodržiavať pokyny plavčíkov a určeného obslužného personálu.

2.12 V prípade nepriaznivého počasia (búrky, silný vietor) sú návštevníci povinní z bezpečnostných dôvodov opustiť bazény.

2.13 V prípade úrazu, poranenia a nevoľnosti je návštevník povinný privolať plavčíka. Ošetrovňa sa nachádza pri vstupe do Saunového sveta. Za

poranenia a úrazy spôsobené vlastnou nedbanlivosťou, neopatrnosťou alebo porušením návštevného poriadku a/alebo prevádzkového poriadku

atrakcií a príkazových a zákazových piktogramov prevádzkovateľ nezodpovedá.

2.14 Prístup a rýchlosť pripojenia cez voľnú a bezplatnú Wi-fi sieť vo VPB je limitovaná kapacitnými možnosťami príslušného technického pripojenia,

ktorá je závislá od celkovej kapacity návštevníkov VPB, využívajúcich túto sieť.

 

III. Vo VPB je zakázané

3.1 Fajčenie vo vnútorných priestoroch VPB a pri bazénoch je zakázané.

3.2 Zákaz kúpania v odevoch nevhodných na kúpanie, vrátane spodného prádla. Deťom je vstup do bazénu povolený z hygienických dôvodov len v

plavkách alebo plienkach na kúpanie.

3.3 Zákaz brať so sebou nebezpečné, chemické, výbušné látky, ostré predmety a iné sklené veci, ktoré sa môžu rozbiť a tým spôsobiť zranenia,

nebezpečné, chemické a výbušné látky.

3.4 Vstupovať do bazénov a na atrakcie, šmýkačky so žuvačkou.

3.5 Nosiť do bazénov nafukovacie kruhy a iné nafukovacie predmety, plutvy a tenisové loptičky. Povolené sú len nafukovacie rukávniky a plavecké

okuliare.

3.6 Kričať, pískať, behať po chodníkoch okolo bazénov a na mokrých plochách, robiť neprimeraný hluk, rušiť ostatných návštevníkov, vzájomne sa

potápať, zrážať tretie osoby, predbiehať sa na atrakciách.

3.7 Plávať v priestoroch dojazdu na atrakciách a šmýkačkách.

3.8 Vstupovať do bazénov mimo vyhradených priestorov - k vstupu používať bazénové schodíky, skákať do bazénov mimo priestoru k tomu vyhradenému.

3.9 Znečisťovať vodu a priestory VPB odpľúvaním na podlahy, do bazénov, močiť do bazénov, odhadzovať odpadky mimo priestorov na to určených a

znečisťovať celý areál VPB.

3.10 Svojvoľne premiestňovať lehátka, stoly, stoličky, zariadenia a inštalovať nábytok. Ničiť vybavenia a zariadenia a plytvať vodou.

3.11 Prať prádlo a umývať sa mimo priestorov na to určených.

3.12 Vyžadovať od plavčíkov a obslužného personálu služby odporujúce návštevnému poriadku.

3.13 Nevstupovať do priestorov vyhradených pre obslužný personál, resp. do priestorov označených zákazom vstupu alebo do priestorov určených

pre opačné pohlavie.

3.14 Bezdôvodne volať o pomoc.

3.15 Nosiť vlastné jedlo do areálu VPB.

 

IV. Vylúčenie návštevníka z VPB

4.1 Z VPB môže byť vykázaný návštevník bez nároku na vrátenie zaplateného vstupného, resp. jeho alikvotnej časti, ktorý napriek predchádzajúcemu

upozorneniu príslušného zamestnanca alebo prevádzkovateľa nedodržuje udelené pokyny alebo návštevný poriadok, je opitý alebo pod vplyvom

drog alebo svojim neprimeraným správaním ohrozuje bezpečnosť ostatných návštevníkov alebo čistotu VPB.

4.2 Z VPB má prevádzkovateľ právo a povinnosť vykázať osoby postihnuté horúčkou, kašľom, zápalom očných spojiviek, osoby s nákazlivými alebo

odpor budiacimi chorobami, bacilonosiči črevných a iných chorôb; osoby a rodinných príslušníkov osôb postihnutých nákazlivou infekčnou chorobou,

ktorí sú od rodiny izolovaní, osoby postihnuté chorobami sprevádzanými výtokom, osoby s kožnými parazitmi, vyrážkami a obväzmi na tele;

4.3 V prípade, ak návštevník v takýchto prípadoch neopustí na vyzvanie dobrovoľne VPB môže prevádzkovateľ požiadať o zakročenie vlastnú ochranu

alebo príslušníkov policajného zboru.

 

V. Atrakcie a animácie VPB

5.1 Použitie všetkých atrakcií VPB (bazény, tobogany, šmýkačky, „suché atrakcie“ napr. nafukovacie atrakcie, detské hrady, preliezky atď. ) a účasť na

animačných programoch je na vlastnú zodpovednosť. Pri používaní atrakcií a pri účasti na animačných programoch je návštevník povinný dodržiavať

príslušné prevádzkové pokyny a riadiť sa pokynmi obslužného a animačného personálu.

5.2 Návštevník je povinný pri využití atrakcií dbať na zvýšenú pozornosť a opatrnosť, používať vhodný plavecký odev a nevstupovať na atrakcie zo

strany alebo zospodu.

Názov toboganu / Water Slide: Min. výška / Min. height: Max. váha / Max. weight:

Celoročné tobogany / All year round water slides:

Čierny tobogan / Black water slide (B24-5) 120 cm 130 kg

Zelený tobogan / Green water slide (B24-6) 120 cm 130 kg

Modrý tobogan 1 / Blue water slide 1 (B24-4) 120 cm 130 kg

Modrý tobogan 2 / Blue water slide 2 (B24-3) 120 cm 130 kg

Červený tobogan / Red water slide (B24-1) 140 cm 100 kg

Žltý tobogan / Yellow water slide (B24-2) 140 cm 100 kg

Strieborný tobogan / Silver water slide (B14-1) 120 cm 130 kg

Letné tobogány / Summer water slides:

3 dráhová šmýkačka / 3 runaway slide (B12-3) 120 cm 130 kg

Žltý tobogan / Yellow water slide (B12-1) 140 cm 110 kg

Modrý tobogan / Blue water slide (B12-2) 120 cm 130 kg

Letné termálne tobogány / Summer thermal water slides:

Žltý tobogan / Yellow water slide (BT8-1) 140 cm 110 kg

Farebný tobogan / Coloured water slide (BT8-3) 120 cm 130 kg

Červený tobogan / Yellow water slide (BT8-2) 120 cm 130 kg

 

VI. Saunový svet

6.1 Saunový svet je komplex 16 parných, vodných a masážnych kúpeľov a sáun. Je spoločným priestorom mužov a žien. Počas prevádzkovej doby

Saunového sveta je povolený vstup aj deťom nad 12 rokov v doprovode osoby staršej ako 18 rokov, je možný vstup aj deťom od 6 rokov veku vrátane

v doprovode osoby staršej ako 18 rokov, vo vyhradenom čase (vstup denne počas prvej hodiny otváracej doby aquaparku na max. 3 hodiny).

6.2 Vstup do Saunového sveta je možný len bez plaviek a topánok. Každý návštevník obdrží pri vstupe plachtu.

6.3 Vstup do Saunového sveta je jednorázový po dobu max. 3 hodiny. Po prekročení maximálnej doby pobytu, alebo pri opakovanom vstupe, bude

návštevníkovi naťažený doplatok podľa aktuálneho cenníka.

6.4 Pri návšteve Saunového sveta je návštevník povinný dodržiavať prevádzkový poriadok a pokyny obslužného personálu.

6.5 Každý návštevník je povinný zachovávať ticho a pokoj a svojim správaním neobťažovať ostatných návštevníkov.

6.6 Do priestorov Saunového sveta je zakázané nosiť sklené predmety. „Sauna drink-nápoj k ceremoniálu“ je dovolené konzumovať jedine v spoločných

priestoroch Saunového sveta. „Sauna drink-nápoj k ceremoniálu“ je zakázané konzumovať v priestoroch sáun Saunového sveta. Do priestorov

Saunového sveta nie je povolené vnášať vlastné alkoholické nápoje.

6.7 Do Saunového sveta je zakázaný vstup osobám pod vplyvom alkoholu a návykových látok. Personál si vyhradzuje právo odoprieť poskytnutie

služby „Sauna drink-nápoj k ceremoniálu“ osobám pod vplyvom alkoholu.

 

VII. Spracúvanie a ochrana osobných údajov

Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov TMR Group a sú uverejnené na internetovej stránke www.tmr.sk.

7.1 Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v

súlade so zákonom č. 122/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom

a platnom znení (ďalej len „Zákon“).

7.2 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb (návštevníkov VPB, ktorí si zakúpili viacvstupovú vstupenku do VPB) za účelom predaja,

evidencie a kontroly používania vstupeniek do priestorov VPB. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania

- predaja, evidencie a kontroly používania vstupeniek do priestorov VPB, avšak maximálne po dobu dvoch rokov od zberu týchto údajov. Osobné

údaje spracúvané na účel predaja, evidencie a kontroly používania vstupeniek sú prevádzkovateľom spracúvané na základe § 10 odsek 3, písmeno b)

Zákona bez súhlasu dotknutých osôb.

7.3 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb (návštevníkov VPB) na účely marketingu v prípade ich výslovného súhlasu, ktorý môže

dotknutá osoba udeliť formou na záväznej objednávke aquapassu.

7.4 Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie účelu pre predaj, evidenciu a kontrolu zakúpených vstupeniek do areálu

VPB a to konkrétne: meno, priezvisko a titul; kontaktná adresa; dátum narodenia; adresa elektronickej pošty; telefónne číslo a podpis. V prípade

zakúpenia viacvstupovej vstupenky je spracúvaná pre potreby identifikácie majiteľa vstupenky aj fotografia dotknutej osoby. Rozsah osobných údajov

spracúvaných na účel marketingu obsahuje: meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, mobilné telefónne číslo.

7.5 Dotknuté osoby majú povinnosť uvádzať iba aktuálne a správne osobné údaje podľa § 16 Zákona, pričom následky porušenia tohto ustanovenia

znáša ten, kto nesprávne, nepravdivé a neaktuálne údaje poskytol.

7.6 Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa spoločnosť HASAM, s.r.o., (so sídlom v Tečoviciach č. 45, 763 02 Tečovice, IČO: 499 68 319) spracúvaním

osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu v akom sú v digitálnej forme zaznamenané v elektronickej databáze za účelom softwarovej podpory

a aktualizácie informačného systému. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje na základe písomnej zmluvy s prevádzkovateľom a za dodržania

podmienok ochrany osobných údajov (najmä dodržiavaním odbornej, technickej, organizačnej a personálnej spôsobilosti a zaručením bezpečnosti

opatreniami podľa právnych predpisov) podľa Zákona.

7.7 Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje chráni pred neoprávneným použitím a nevykonáva žiadne operácie, ktorými by poskytnuté osobné údaje

zverejňoval alebo akokoľvek inak sprístupňoval neoprávneným osobám. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať získané osobné údaje žiadnym

tretím stranám ani žiadnym ďalším príjemcom okrem zákonom odôvodnených prípadov podľa § 10 odsek 2 Zákona.

7.8 Prevádzkovateľ počas spracúvania osobných údajov môže vykonávať spracovateľské operácie, ktoré zahŕňajú cezhraničný prenos poskytnutých

osobných údajov do zahraničia (konkrétne do Českej republiky) resp. prístup k týmto údajom zo zahraničia prostredníctvom vzdialeného prístupu

z dôvodu administrácie informačného systému sprostredkovateľom so sídlom v tejto krajine. Počas prenosu prevádzkovateľ dbá na maximálne

zabezpečenie ochrany osobných údajov šifrovaním a využívaním softwarových aj hardwarových nástrojov pre zabezpečenie prenášaných údajov.

7.9 Prevádzkovateľ v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak,

aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú z právnych predpisov Slovenskej republiky ale aj na základe

európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. V prípade obdržania oprávnenej žiadosti dotknutej osoby, prevádzkovateľ

vybaví túto žiadosť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

7.10 Dotknutá osoba má právo najmä na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi žiadať informácie o tom, či jej osobné údaje sú alebo

nie sú v informačných systémoch prevádzkovateľa spracúvané, z akého zdroja boli jej osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname

spracúvaných osobných údajov, opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných

údajov, ktorých účel spracúvania už pominul alebo ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene.

7.11 Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako na tie, na ktoré boli osobné údaje právoplatne poskytnuté

a proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov, pokiaľ je táto

námietka oprávnená. Prevádzkovateľ je povinný takéto osobné údaje bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

7.12 Dotknutá osoba má právo v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov

Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochranu osobných údajov.

7.13 Dotknutá osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje svoje práva prostredníctvom právneho zástupcu.

7.14 Práva dotknutej osoby, ktorá už nežije, môže uplatniť blízka osoba podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.

7.15 Areál VPB je priestor verejnosti prístupný za splnenia určitých podmienok (zaplatenie vstupného, resp. oprávnený vstupom a dodržiavanie

Návštevného poriadku). Na základe ustanovení § 12, odsek 2 a 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a §

10, odsek 3, písmeno a) Zákona, môže prevádzkovateľ vyhotovovať obrazové snímky alebo obrazovo zvukové záznamy na úradné účely na základe

Zákona, na umelecké účely alebo na účely filmového, rozhlasového, tlačového alebo televízneho spravodajstva. Pri vykonávaní takéhoto záznamu

prevádzkovateľ prihliada na oprávnené záujmy dotknutých fyzických osôb a dbá na čo najmenšiu možnú mieru zásahu do ich súkromia.

7.16 V prípade použitia obrazových snímok alebo obrazovo zvukových záznamov na propagačné a marketingové aktivity prevádzkovateľa budú tieto

snímky upravené tak, aby nebola možná identifikácia fyzických osôb alebo sa takéto použitie vykoná len na základe súhlasu fyzických osôb, ktoré sa

na predmetných snímkach a záznamoch nachádzajú.

 

VIII. Všeobecné ustanovenia

8.1 Návštevný poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov VPB a zamestnancov prevádzkovateľa.

8.2 Návštevníci sú povinní dodržiavať výstražné, príkazové, zákazové a informačné tabule, prípadne iné upozornenia a nesmú ich ničiť, poškodzovať

alebo odstraňovať.

8.3 Návštevníci sú povinní opustiť VPB do ukončenia prevádzkovej doby VPB.

8.4 Prípadné priania, otázky, upozornenia a sťažnosti je možné podať písomne do reklamačnej knihy, ktorá sa nachádza na hlavnej pokladni a ústne

managerovi pokladničného systému.

8.5 V prípade, ak návštevník - spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a pnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej

podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, nie je spokojný so spôsobom ktorým prevádzkovateľ ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu

alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva, má zákazník právo obrátiť sa na prevádzkovateľa ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

Ak prevádzkovateľ na žiadosť návštevníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa jej

odoslania návštevníkom, má návštevník právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa

§ 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na

alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom ako predávajúcim je a) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným

účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava

alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo b) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho

riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke www.

mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených

subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Návštevník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu

použiť platformu pre alternatívne riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Viac informácií o

alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: www.soi.sk/sk/Alternativneriesenie-

spotrebitelskych-sporov.soi.http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

8.6 V prípade straty čipu platného počas jedného dňa/ prípadne viacerých dní vo VPB bude návštevníkovi účtovaná peňažná náhrada vo výške 60 € a v

prípade predloženia pokladničného dokladu o úhrade debetu je účtovaná peňažná náhrada vo výške 10 €. V prípade straty celosezónnej pernamentky

zakúpenej cez Gopass, ktorej nosičom je Gopass karta je účtovaná peňažná náhrada vo výške 2 € za vystavenie novej karty.

8.7 VPB môže byť v určitých hodinách vyhradený školám, spoločenským a športovým organizáciám. Počas tejto doby je vo vyhradenom priestore

kúpanie verejnosti zakázané, prípadne je zakázaný vstup do vyhradených častí VPB.

8.8 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neumožniť vstup ďalším návštevníkom do VPB, v prípade naplnenia prevádzkovej kapacity VPB.

8.9 V prípade nepriaznivého počasia ako búrky, alebo silný vietor sú návštevníci z bezpečnostných dôvodov povinní opustiť bazény. Ak sa návštevník

rozhodne predčasne opustiť areál z dôvodu nepriaznivého počasia, prevádzkovateľ mu nie je povinný uhradiť vstupné, ani iným spôsobom ho odškodniť.

8.10 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, v prípade nepriaznivého počasia ako dážď, búrka, silný vietor, tma, hmla, znížená viditeľnosť a technických

príčin upraviť otváraciu a zatváraciu dobu jednotlivých atrakcii VPB (bazény, tobogany, športoviská, šmýkačky, bufety, reštaurácie...) z bezpečnostných

dôvodov. V prípade vyššie uvedených skutočností, prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť návštevníkovi zaplatené vstupné, ani iným spôsobom

návštevníka odškodniť.

8.11 Prevádzkovateľ nezodpovedá za osobné veci stratené v areáli alebo na atrakciách.

Návštevný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho vydania.

Dátum vydania: 1.6.2017

Prevádzkovateľ: Eurocom Investment, s.r.o., so sídlom Bešeňová 136, 034 83 Bešeňová, IČO: 35756985, zapísaná v Obchodnom registri Okresného

súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.14558/L