Návštevný poriadok

Návštevný poriadok slúži na dodržiavanie príslušných právnych predpisov, ochrany zdravia a bezpečnosti návštevníkov vodného raja GINO PARADISE Bešeňová, Bešeňová 136, 03483 Bešeňová  (ďalej spolu len „vodný raj GINO PARADISE Bešeňová“).

Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe do areálu vodného raja GINO PARADISE Bešeňová s týmto návštevným poriadkom. Uhradením vstupného do vodného raja GINO PARADISE Bešeňová a/alebo oprávneným vstupom do vodného raja GINO PARADISE Bešeňová návštevník vyjadruje výslovný súhlas s týmto návštevným poriadkom a zaväzuje sa dodržiavať tento návštevný poriadok a pokynu zamestnancov prevádzkovateľa. Všetky aktuálne pokyny vodného raja GINO PARADISE Bešeňová sú nadradené všeobecným pokynom.

I. Vstup do vodného raja GINO PARADISE Bešeňová /bazénov

1.1 Vstup do vodného raja GINO PARADISE Bešeňová je možný len počas prevádzkovej doby s platnou vstupenkou čipom (náramkové hodinky s elektronickým čipom) a/alebo permanentkou, ktorú si návštevník zakúpi v pokladniach pri vstupe do vodného raja GINO PARADISE Bešeňová. Informácie o systéme vstupov a platieb Vám poskytnú zamestnanci pokladne.

1.2 Prevádzková doba vodného raja GINO PARADISE Bešeňová je uvedená na stránke www.ginoparadise.sk. Prevádzková doba jednotlivých atrakcií je stanovená prevádzkovateľom a je uvedená pri jednotlivých atrakciách a bazénoch. Posledný vstup do vodného raja GINO PARADISE Bešeňová  je možný najneskôr 60 minút pred ukončením prevádzkovej doby. Príslušná doba platnosti vstupu začína prechodom cez prechodové vstupné zariadenie (turniket) a končí sa prechodom v stanovenom čase cez prechodové zariadenie, resp. ukončením prevádzkovej doby. Do doby platnosti vstupu sa započítava aj doba na vyzlečenie, osušenie a oblečenie. V prípade prekročenia zaplateného času vstupu je návštevník povinný uhradiť v pokladni doplatok v zmysle platného cenníka.

1.3 Deti do 12 rokov majú povolený vstup v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Doprovod je počas celého pobytu vo vodnom raji GINO PARADISE Bešeňová zodpovedný za dieťa.

1.4 Každý návštevník získa zaplatením príslušného vstupného náramkové hodinky s elektronickým čipom, ktorý oprávňuje návštevníka nielen k vstupu do vodného raja GINO PARADISE Bešeňová, ale je tiež prostriedkom na realizáciu bezhotovostných platieb za rozšírenie zakúpeného balíka, stravovacie a doplnkové služby vo vodnom raji GINO PARADISE Bešeňová. Každý čip má finančný limit na konzumné a ostatné služby vo vodnom raji GINO PARADISE Bešeňová v celkovej hodnote 50,- EUR. Všetky doplatky naťažené na čipe sa uhrádzajú pri odchode z vodného raja GINO PARADISE Bešeňová na pokladniach. V prípade, ak počas pobytu návštevník vyčerpá celú výšku finančného kreditu, je možné si dobiť kredit v doplatkových pokladniach alebo v pokladniach na výstupe. Po zaplatení doplatkov sa opätovne obnoví počiatočný finančný kredit t.j. konzumné a služby v celkovej hodnote 50,- EUR.

1.5 Pri vstupe do vodného raja GINO PARADISE Bešeňová prevádzkovateľ negarantuje návštevníkovi dostupnosť lehátok, slnečníkov, športových potrieb, relaxačných procedúr, vstup do Wellness & SPA, šatňových skriniek ani trezorov. Dostupnosť týchto produktov závisí od celkovej kapacity vodného raja GINO PARADISE Bešeňová.

1.6 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť alebo uzavrieť niektoré časti vodného raja GINO PARADISE Bešeňová, resp. atrakcie v prípade nutnej údržby a/alebo z objektívnych dôvodov (plná kapacita, zlé počasie, búrka, znížená viditeľnosť) a/alebo konania spoločensko-športového podujatia bez nároku na vrátenie vstupného, resp. jeho alikvotnej časti.

1.7 Vstup do bazénov je z hygienických dôvodov možný len v plavkách.

1.8 Do detského bazénu je povolený vstup len deťom do 6 rokov. Vstup dospelým osobám do detského bazénu je zakázaný okrem prípadu, že sprevádzajú dieťa s výškou do 100 cm.

1.9 Osobám s obmedzenou pohyblivosťou/orientáciou, je vstup do bazénov povolený len za stáleho dohľadu zodpovednej osoby.

1.10 Osobám používajúcim francúzske barly, vodiace palice, protézy, ortézy, prípadne iné hygienicky nevhodne pomôcky, je vstup do bazénov povolený iba v prípade ich uloženia v odkladacích priestoroch, prípadne ich výmeny za hygienicky nezávadné.

1.11 Do vodného raja GINO PARADISE Bešeňová a do bazénov je zákaz vstupu:

a) osobám, ktoré sú postihnuté akoukoľvek chorobou ohrozujúcou zdravie ostatných návštevníkov, t.j. osoby postihnuté horúčkou, kašľom, zápalom očných spojiviek, osoby s nákazlivými alebo odpor budiacimi chorobami, bacilonosiči črevných a iných chorôb;

b) osobám a rodinným príslušnom osôb postihnutých nákazlivou infekčnou chorobou, ktorí sú od rodiny izolovaní, osoby postihnuté chorobami sprevádzanými výtokom, osoby s kožnými parazitmi, vyrážkami a obväzmi na tele;

c) osobám zahmyzeným, špinavým, v špinavom oblečení, pod vplyvom alkoholu alebo drog;

d) zvieratám.

II. Prevádzkové pokyny pre návštevníkov

2.1 Každý návštevník je povinný dbať o ochranu a bezpečnosť vlastného zdravia ako aj o ochranu a bezpečnosť ostatných.

2.2 Každý návštevník je povinný dodržiavať osobnú hygienu a dodržiavať čistotu na miestach a zariadeniach, ktoré využíva.

2.3 Každý návštevník je povinný pred vstupom do bazénov dôkladne sa umyť bez plaviek s použitím mydla, osprchovať sa v priestoroch na to určených (sprchy) a prejsť cez brodítka!!! Vstup do vonkajších  bazénov, ako aj jednotlivé prechody k bazénom sú návštevníkom umožnené cez ohraničenú čistú zónu.

2.4 Pred vstupom do šatni je návštevník povinný sa vyzuť a vstúpiť len vo vhodnej kúpacej obuvi alebo bosý.

2.5 Prezliekacie kabíny v šatniach (vonkajšie prezliekarne) sú určené na vyzliekanie a obliekanie. K uloženiu oblečenia vo vnútorných šatniach sú návštevníkom k dispozícii šatňové skrinky, ktoré sú návštevníci povinní riadne zamknúť pomocou čipu. V prípade straty čipu bude návštevníkovi vydaný obsah skrinky len po preukázaní jeho vlastníctva k veciam uložených v skrinke. Návod na obsluhu šatňových skriniek je uvedený na skrinkách. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadne škody, ktoré vzniknú návštevníkovi neuzamknutím skrinky.

2.6 Klenoty, peniaze a iné cenné veci je návštevník povinný uschovávať v príručných trezorových skrinkách, umiestnených pred vstupom do spoločných šatní. Poplatok za trezor je 4,- EUR ktorý si môže zakúpiť na pokladniach, záloha za trezorový kľúčik je 10,- EUR a bude návštevníkovi vrátená po odovzdaní trezorového kľúča na výstupnej pokladni. Pokiaľ si návštevník klenoty, peniaze a iné cenné veci neuzamkne v trezorových skrinkách, prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá by mohla vzniknúť na veciach.

2.7 Predmety nájdené v priestoroch vodného raja GINO PARADISE Bešeňová sú návštevníci povinní odovzdať zodpovednému zamestnancovi t.j hlavná pokladňa.

2.8 Návštevníci sú povinní správať sa šetrne k zariadeniam a vybavenia nachádzajúcich sa vo vodnom raji GINO PARADISE Bešeňová. Sú povinní nahradiť škody, ktoré boli spôsobené ich konaním (úmyselným alebo z nedbanlivosti) na majetku prevádzkovateľa alebo majetku tretích osôb.

2.9 Neplavci sa môžu kúpať len vo vyhradených priestoroch bazénu.

2.10 Pri využívaní atrakcií vodného raja GINO PARADISE Bešeňová (bazény, tobogany, šmýkačky, „suché atrakcie“ napr. nafukovacie atrakcie, detské hrady, preliezky atď.) je návštevník povinný riadiť sa prevádzkovým poriadkom a prevádzkovými pokynmi  príslušnej atrakcie umiestnenom pri atrakcii, dbať o zvýšenú opatrnosť a dodržiavať pokynu obslužného personálu. Pri využívaní atrakcií Fun bubble a Raft river, môže návštevník použiť vstup cez Express Pass turniket. Express Pass vstup je jednorázový a spoplatnený v zmysle aktuálneho cenníka.Vstup na atrakcie je na vlastnú zodpovednosť a riziko. 

2.11 Návštevníci sú povinní v celom vodnom raji GINO PARADISE Bešeňová dodržiavať pokyny plavčíkov a určeného obslužného personálu.

2.12 V prípade nepriaznivého počasia (búrky, silný vietor) sú návštevníci povinní z bezpečnostných dôvodov opustiť bazény.

2.13 V prípade úrazu, poranenia a nevoľnosti je návštevník povinný privolať plavčíka. Ošetrovňa sa nachádza pri termálnych hotelových bazénoch. Za poranenia a úrazy spôsobené vlastnou nedbanlivosťou, neopatrnosťou alebo porušením návštevného poriadku a/alebo prevádzkového poriadku atrakcií a príkazových a zákazových piktogramov prevádzkovateľ nezodpovedá.

2.14 Prístup a rýchlosť pripojenia cez voľnú a bezplatnú Wi-fi sieť vo vodnom raji GINO PARADISE Bešeňová je limitovaná kapacitnými možností príslušného technického, ktorá je závislá od celkovej kapacity návštevníkov vodného raja GINO PARADISE Bešeňová, využívajúcich túto sieť.

III. Vo vodnom raji GINO PARADISE Bešeňová je zakázané

3.1 Fajčenie vo vnútorných priestoroch vodného raja GINO PARADISE Bešeňová a pri bazénoch

3.2 Zákaz kúpania v odevoch nevhodných na kúpanie, vrátane spodného prádla. Deťom je vstup do bazénu povolený z hygienických dôvodov len v plavkách a nepremokavých plienkach.

3.3 Zákaz brať so sebou ostré predmety, iné sklené veci, ktoré sa môžu rozbiť a tým spôsobiť zranenia, nebezpečné, chemické a výbušné látky.

3.4 Vstupovať do bazénov a na atrakcie, šmýkačky so žuvačkou.

3.5 Nosiť do bazénov nafukovacie kruhy a iné nafukovacie predmety, plutvy a tenisové loptičky. Povolené sú len nafukovacie rukávniky, kolesá a plavecké okuliare.

3.6 Kričať, pískať, behať po chodníkoch okolo bazénov a na mokrých plochách, robiť neprimeraný hluk, rušiť ostatných návštevníkov, vzájomne sa potápať, zrážať tretie osoby, predbiehať sa na atrakciách.

3.7 Plávať v priestoroch dojazdu na atrakciách a šmýkačkách.

3.8 Vstupovať do bazénov mimo vyhradených priestorov- k vstupu používať bazénové schodíky, skákať do bazénov mimo priestoru k tomu vyhradenému.

3.9 Znečisťovať vodu a priestory vodného raja GINO PARADISE Bešeňová odpľúvaním na podlahy, do bazénov, močiť do bazénov, odchadzovať odpadky mimo priestorov na to určených a znečisťovať celý areál vodného raja GINO PARADISE Bešeňová.

3.10 Svojvoľne premiestňovať lehátka, stoly, stoličky, zariadenia a inštalovať nábytok. Ničiť vybavenia a zradenia a plytvať vodou.

3.11 Prať prádlo a umývať sa mimo priestorov na to určených.

3.12 Vyžadovať od plavčíkov a obslužného personálu služby odporujúce návštevnému poriadku.

3.13 Nevstupovať do priestorov vyhradených pre obslužný personál, resp. do priestorov označených zákazom vstupu alebo do priestorov určených pre opačné pohlavie.

3.14 Bezdôvodne volať o pomoc.

3.15 Nosiť vlastné jedlo do areálu vodného raja GINO PARADISE Bešeňová.

IV. Vylúčenie návštevníka z vodného raja GINO PARADISE Bešeňová

4.1 Z vodného raja GINO PARADISE Bešeňová môže byť vykázaný návštevník bez nároku na vrátenie zaplateného vstupného, resp. jeho alikvotnej časti, ktorý napriek predchádzajúcemu upozorneniu príslušného zamestnanca prevádzkovateľa nedodržuje udelené pokyny alebo návštevný poriadok, je opitý alebo pod vplyvom drog alebo svojim neprimeraným správaním ohrozuje bezpečnosť ostatných návštevníkov alebo čistotu vodného raja GINO PARADISE Bešeňová.

4.2 Z vodného raja GINO PARADISE Bešeňová  má prevádzkovateľ právo a povinnosť vykázať osoby postihnuté horúčkou, kašľom, zápalom očných spojiviek, osoby s nákazlivými alebo odpor budiacimi chorobami, bacilonosiči črevných a iných chorôb; osoby a rodinných príslušníkov osôb postihnutých nákazlivou infekčnou chorobou, ktorí sú od rodiny izolovaní, osoby postihnuté chorobami sprevádzanými výtokom, osoby s kožnými parazitmi, vyrážkami a obväzmi na tele;

4.3 V takýchto prípadoch, ak návštevník dobrovoľne na vyzvanie neopustí vodný raj GINO PARADISE Bešeňová môže prevádzkovateľ požiadať o zakročenie vlastnú ochranu alebo príslušníkov policajného zboru.

V. Atrakcie a animácie vodného raja GINO PARADISE Bešeňová

5.1 Použitie všetkých atrakcií vodného raja GINO PARADISE Bešeňová (bazény, tobogany, šmýkačky, „suché atrakcie“ napr. nafukovacie atrakcie, detské hrady, preliezky atď. ) a účasť na animačných programoch je na vlastnú zodpovednosť. Pri používaní atrakcií a pri účasti na animačných programoch je návštevník povinný dodržiavať príslušné prevádzkové pokyny a riadiť sa pokynmi obslužného a animačného personálu.

5.2 Návštevník je povinný pri využití atrakcií dbať na zvýšenú pozornosť a opatrnosť, používať vhodný plavecký odev a nevstupovať na atrakcie zo strany alebo zospodu.

 

Názov toboganu / Min. výška / Max. váha

Magic / 120 cm / 130 kg

Family / 120 cm / 130 kg

Formula 1 / 120 cm / 130 kg

Formula 2 / 120 cm / 130 kg

Speedy red / 140 cm / 100 kg

Speedy yelow / 140 cm / 100 kg

Sharks / 120 cm / 130 kg

Family- 3 dráhová šmýkačka / 120 cm / 130 kg

Kamikadze / 140 cm / 110 kg

Anakonda / 120 cm / 130 kg

Insano / 140 cm / 110 kg

Cobra / 120 cm / 130 kg

Rebel / 120 cm / 130 kg

 

VI. Wellness & SPA

6.1 Wellness & SPA je komplex 16 parných, vodných a masážnych kúpeľov a sáun. Je spoločným priestorom mužov a žien. Počas prevádzkovej doby Wellness & SPA je povolený vstup aj deťom nad 12 rokov v doprovode osoby staršej 18 rokov, Je možný vstup aj deťom od 6 rokov veku vrátane v doprovode osoby staršej 18 rokov, vo vyhradenom čase (vstup denne počas prvej hodiny otváracej doby Aquaparku na max. 3 hodiny ). Do Wellness & SPA je zakázaný vstup osobám pod vplyvom alkoholu a návykových látok.

6.2 Vstup do Wellness & SPA je možný len bez plaviek a topánok. Každý návštevník obdrží pri vstupe plachtu.

6.3 Vstup do Wellness & SPA je jednorázový po dobu max. tri (3) hodiny. Po prekročení maximálnej doby pobytu, alebo pri opakovanom vstupe, bude návštevníkovi naťažený doplatok podľa aktuálneho cenníka.

6.4 Pri návšteve Wellness & SPA je návštevník povinný dodržiavať prevádzkový poriadok a pokyny obslužného personálu.

6.5 Každý návštevník je povinný zachovávať ticho a pokoj a svojim správaním neobťažovať ostatných návštevníkov.

6.6 Do priestorov Wellness & SPA je zakázané nosiť sklené predmety.„Sauna drink-nápoj k ceremoniálu“ je dovolené konzumovať jedine v spoločných priestoroch Wellness & SPA. „Sauna drink-nápoj k ceremoniálu“ je zakázané konzumovať v priestoroch sáun Wellness & SPA. Zákaz vstupovať s pohármi do sáun. 

6.7 Do Wellness & SPA je zakázaný vstup osobám pod vplyvom alkoholu a návykových látok. Personál si vyhradzuje právo odoprieť poskytnutie služby „Sauna drink-nápoj k ceremoniálu“ osobám pod vplyvom alkoholu.

VII. Spracúvanie a ochrana osobných údajov

7.1 Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“).

7.2 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb (návštevníkov vodného raja GINO PARADISE Bešeňová, ktorí si zakúpili viacvstupovú vstupenku do vodného raja GINO PARADISE Bešeňová) za účelom predaja, evidencie a kontroly používania vstupeniek do priestorov vodného raja GINO PARADISE Bešeňová. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania - predaja, evidencie a kontroly používania vstupeniek do priestorov vodného raja GINO PARADISE Bešeňová, avšak maximálne po dobu dvoch rokov od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracúvané na účel predaja, evidencie a kontroly používania vstupeniek sú prevádzkovateľom spracúvané na základe § 10 odsek 3, písmeno b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb.

7.3 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb (návštevníkov vodného raja GINO PARADISE Bešeňová) na účely marketingu v prípade ich výslovného súhlasu, ktorý môže dotknutá osoba udeliť formou na záväznej objednávke aquapassu.

7.4 Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie účelu pre predaj, evidenciu a kontrolu zakúpených vstupeniek do areálu vodného raja GINO PARADISE Bešeňová a to konkrétne: meno, priezvisko a titul; kontaktná adresa; dátum narodenia; adresa elektronickej pošty; telefónne číslo a podpis. V prípade zakúpenia viacvstupovej vstupenky je spracúvaná pre potreby identifikácie majiteľa vstupenky aj fotografia dotknutej osoby. Rozsah osobných údajov spracúvaných na účel marketingu obsahuje: meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, mobilné telefónne číslo.

7.5 Dotknuté osoby majú povinnosť uvádzať iba aktuálne a správne osobné údaje podľa § 16 Zákona, pričom následky porušenia tohto ustanovenia znáša ten, kto nesprávne, nepravdivé a neaktuálne údaje poskytol.

7.6 Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa spoločnosť HASAM, s.r.o., (so sídlom v Tečoviciach č. 45, 763 02 Tečovice, IČO: 499 68 319) spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu v akom sú v digitálnej forme zaznamenané v elektronickej databáze za účelom softwarovej podpory a aktualizácie informačného systému. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje na základe písomnej zmluvy s prevádzkovateľom a za dodržania podmienok ochrany osobných údajov (najmä dodržiavaním odbornej, technickej, organizačnej a personálnej spôsobilosti a zaručením bezpečnosti opatreniami podľa právnych predpisov) podľa Zákona.

7.7 Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje chráni pred neoprávneným použitím a nevykonáva žiadne operácie, ktorými by poskytnuté osobné údaje zverejňoval alebo akokoľvek inak sprístupňoval neoprávneným osobám. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať získané osobné údaje žiadnym tretím stranám ani žiadnym ďalším príjemcom okrem zákonom odôvodnených prípadov podľa § 10 odsek 2 Zákona.

7.8 Prevádzkovateľ počas spracúvania osobných údajov môže vykonávať spracovateľské operácie, ktoré zahŕňajú cezhraničný prenos poskytnutých osobných údajov do zahraničia (konkrétne do Českej republiky) resp. prístup k týmto údajom zo zahraničia prostredníctvom vzdialeného prístupu z dôvodu administrácie informačného systému sprostredkovateľom so sídlom v tejto krajine. Počas prenosu prevádzkovateľ dbá na maximálne zabezpečenie ochrany osobných údajov šifrovaním a využívaním softwarových aj hardwarových nástrojov pre zabezpečenie prenášaných údajov.

7.9 Prevádzkovateľ v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú z právnych predpisov Slovenskej republiky ale aj na základe európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. V prípade obdržania oprávnenej žiadosti dotknutej osoby, prevádzkovateľ vybaví túto žiadosť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

7.10 Dotknutá osoba má právo najmä na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi žiadať informácie o tom, či jej osobné údaje sú alebo nie sú v informačných systémoch prevádzkovateľa spracúvané, z akého zdroja boli jej osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname spracúvaných osobných údajov, opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania už pominul alebo ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene.

7.11 Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako na tie, na ktoré boli osobné údaje právoplatne poskytnuté a proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov, pokiaľ je táto námietka oprávnená. Prevádzkovateľ je povinný takéto osobné údaje bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

7.12 Dotknutá osoba má právo v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochranu osobných údajov.

7.13 Dotknutá osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje svoje práva prostredníctvom právneho zástupcu.

7.14 Práva dotknutej osoby, ktorá už nežije, môže uplatniť blízka osoba podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.

7.15 Areál vodného raja GINO PARADISE Bešeňová je priestor verejnosti prístupný za splnenia určitých podmienok (zaplatenie vstupného, resp. oprávnený vstupom a dodržiavanie Návštevného poriadku). Na základe ustanovení § 12, odsek 2 a 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 10, odsek 3, písmeno a) Zákona, môže prevádzkovateľ vyhotovovať obrazové snímky lebo obrazovo zvukové záznamy na úradné účely na základe Zákona, na umelecké účely alebo na účely filmového, rozhlasového, tlačového alebo televízneho spravodajstva. Pri vykonávaní takéhoto záznamu prevádzkovateľ prihliada na oprávnené záujmy dotknutých fyzických osôb a dbá na čo najmenšiu možnú mieru zásahu do ich súkromia.

7.16 V prípade použitia obrazových snímok alebo obrazovo zvukových záznamov na propagačné a marketingové aktivity prevádzkovateľa budú tieto snímky upravené tak, aby nebola možná identifikácia fyzických osôb alebo sa takéto použitie vykoná len na základe súhlasu fyzických osôb, ktoré sa na predmetných snímkach a záznamoch nachádzajú.

VIII. Všeobecné ustanovenia

8.1 Návštevný poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov vodného raja GINO PARADISE Bešeňová a zamestnancov prevádzkovateľa.

8.2 Návštevníci sú povinní dodržiavať výstražné, príkazové, zákazové a informačné tabule, prípadne iné upozornenia a nesmú ich ničiť, poškodzovať alebo odstraňovať.

8.3 Návštevníci sú povinní opustiť vodný raj GINO PARADISE Bešeňová do ukončenia prevádzkovej doby vodného raja GINO PARADISE Bešeňová.

8.4 Prípadné priania, otázky, upozornenia a sťažnosti je možné podať písomne do reklamačnej knihy, ktorá sa nachádza na hlavnej pokladni a ústne managerovi pokladničného systému.

8.5 V prípade straty čipu počas pobytu v areáli GINO PARADISE Bešeňová bude návštevníkovi účtovaná peňažná náhrada vo výške 60,- EUR.

8.6 Vodný raj GINO PARADISE Bešeňová môže byť v určitých hodinách vyhradený školám, spoločenským a športovým organizáciám. Počas tejto doby je vo vyhradenom priestore kúpanie verejnosti zakázané, prípadne je zakázaný vstup do vyhradených častí vodného raja GINO PARADISE Bešeňová.

8.7 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neumožniť vstup ďalším návštevníkom do vodného raja GINO PARADISE Bešeňová, v prípade naplnenia prevádzkovej kapacity vodného raja GINO PARADISE Bešeňová.

8.8 V prípade nepriaznivého počasia ako búrky, alebo silný vietor sú návštevníci z bezpečnostných dôvodov povinní opustiť bazény. Ak sa návštevník rozhodne predčasne opustiť areál z dôvodu nepriaznivého počasia, prevádzkovateľ mu nie je povinný uhradiť vstupné, ani iným spôsobom ho odškodniť.   

8.9 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, v prípade nepriaznivého počasia ako dážď, búrka, silný vietor, tma, hmla, znížená viditeľnosť a technických príčin upraviť otváraciu a zatváraciu dobu jednotlivých atrakcii vodného raja GINO PARADISE Bešeňová (bazény, tobogany, športoviská, šmýkačky, bufety, reštaurácie...) z bezpečnostných dôvodov. V prípade vyššie uvedených skutočností, prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť návštevníkovi zaplatené vstupné, ani iným spôsobom návštevníka odškodniť.

8.10 Prevádzkovateľ nezodpovedá za osobné veci stratené v areáli alebo na atrakciách.návštevník rozhodne predčasne opustiť areál z dôvodu nepriaznivého počasia, prevádzkovateľ mu nie je povinný uhradiť vstupné, ani iným spôsobom ho odškodniť.

8.11 V prípade, ak návštevník - spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva, má zákazník právo obrátiť sa na prevádzkovateľa ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu . Ak prevádzkovateľ na žiadosť návštevníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania návštevníkom, má návštevník právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom ako predávajúcim je a) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo b) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Návštevník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre alternatívne riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Návštevný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho vydania.

Dátum vydania: 13. 05. 2016

Prevádzkovateľ: Eurocom Investment, s.r.o., so sídlom Bešeňová 136, 034 83 Bešeňová, IČO: 35756985, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.14558/L