Podporené projekty


INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE

 


Stiahnuť ako PDF

 


http://www.gino-paradise.sk/images/inf-podpor-projekte/ec.jpg

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 29. september 2013

 


 


 


INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

 


Stiahnuť ako PDF

 


Informácia

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

EUROCOM Investment, s.r.o.
IČO: 35756985
Bešeňová 136, 034 83 Bešeňová
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): EUROCOM Investment, s.r.o., Bešeňová 136, 034 83 Bešeňová
Kontaktná osoba: Dr. Nodari Giorgadze
Telefón: +421 44 4307770
Email: sekretariat@ginoparadise.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Gino Paradise Bešeňová II. etapa
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 11785-WYP, číslo VVO 129/2013 z 03.07.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 29.07.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 25.07.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

 


 


INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

 


Stiahnuť ako PDF

 


Informácia

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
EUROCOM Investment, s.r.o.

IČO: 35756985
Bešeňová 136, 034 83 Bešeňová
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): EUROCOM Investment, s.r.o., Bešeňová 136, 034 83 Bešeňová
Kontaktná osoba: Dr. Nodari Giorgadze
Telefón: +421 44 4307770
Email: sekretariat@ginoparadise.sk


2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke: Gino Paradise Bešeňová II. etapa
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 11785-WYP, číslo VVO 129/2013 z 03.07.2013


3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 07.10.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 28.09.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o
vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

 

 

 

 

INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE

Gino Paradise Bešeňová II. etapa

 


Stiahnuť ako PDF

 


http://www.gino-paradise.sk/images/inf-podpor-projekte/ei-3.jpg

 

 

 

INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE

Kongresové a relaxačné centrum Bešeňová


Stiahnuť ako PDF


http://www.gino-paradise.sk/images/inf-podpor-projekte/we-2.jpg


Zlepšenie efektívnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie


Stiahnuť ako PDF


http://www.gino-paradise.sk/images/inf-podpor-projekte/we-info.jpg

 

 

Posledná aktualizácia: 12. marec 2014


 PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
Formulár: Príloha č. 1 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011


Stiahnuť ako PDF


ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

WORLD EXCO s.r.o.

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31371019

Bešeňová 136, 034 83 Bešeňová

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): WORLD EXCO s.r.o., Bešeňová 136, 034 83 Bešeňová

Kontaktná osoba: Dr. Nodari Giorgadze

Telefón: +421 444307770

Email: sekretariat@ginoparadise.sk

Ďalšie informácie možno získať na adrese:

vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI

Druh verejného obstarávateľa

Iné (uveďte)

Iný verejný obstarávateľ: Obchodná spoločnosť § 7 zákona o verejnom obstarávaní

I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ

Hlavný predmet alebo predmety činnosti:

Iné (uveďte)

Iný predmet: Výskum - vývoj

I.4) ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV

Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov

Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

Výber druhu predmetov tejto zákazky: ODDIEL II.B PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.1) NÁZOV PRIDELENÝ ZÁKAZKE VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM

Zlepšenie efektívnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie

II.2) DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB

Tovary

Hlavné miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb: k.ú. Bešeňová 136, Okres Ružomberok

NUTS kód:SK031

II.3) INFORMÁCIE O RÁMCOVEJ DOHODE

Nie

II.4) STRUČNÝ OPIS POVAHY A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB

Parná turbína 2 ks; Chladiace zariadenie 1 ks; Plynový kotol 3 ks; Fotovoltaické zariadenie pre výrobu elektrickej energie

s využitím zrkadiel 1 ks; Automatizačná technika 1 ks; Software 1 ks

Hodnota: 1 495 500,0000 EUR

Časti:

Táto zákazka sa delí na časti: Nie

II.5) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 42112100-8

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 42500000-1, 44600000-6, 31712331-9, 42960000-3, 48100000-9

II.7) INFORMÁCIE O DOHODE O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA)

Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):

Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.2) PODMIENKY ÚČASTI

III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách

Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program Výskum a vývoj; Prioritná os 2 Podpora

výskumu a vývoja; Opatrenie: 2.2. Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe; Kód výzvy:

OPVaV-2011/2.2/07-SORO

VI.3) INFORMÁCIE O VŠEOBECNOM ZÁKONNOM RÁMCI

Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie

Daňové právne predpisy (URL): www.finance.gov.sk; www.drsr.sk

Právne predpisy ochrany životného prostredia (URL): www.enviro.gov.sk

Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky (URL): www.employment.gov.sk

VI.4) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

25.06.2013INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ


Stiahnuť ako PDF


Informácia

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

WORLD EXCO s.r.o.
IČO: 31371019
Bešeňová 136, 034 83 Bešeňová
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): WORLD EXCO s.r.o., Bešeňová 136, 034 83 Bešeňová
Kontaktná osoba: Dr. Nodari Giorgadze
Telefón: +421 444307770
Email: sekretariat@ginoparadise.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Kongresové a relaxačné centrum Bešeňová
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 11783-WYP, číslo VVO 129/2013 z 03.07.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 29.07.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 25.07.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ


Stiahnuť ako PDF


Informácia

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
WORLD EXCO s.r.o.
IČO: 31371019
Bešeňová 136, 034 83 Bešeňová
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): WORLD EXCO s.r.o., Bešeňová 136, 034 83 Bešeňová
Kontaktná osoba: Dr. Nodari Giorgadze
Telefón: +421 444307770
Email: sekretariat@ginoparadise.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke: Zlepšenie efektívnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 128-219840
z: 04.07.2013
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 11576-MST, číslo VVO 129/2013 z 03.07.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 15.08.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 13.08.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ


Stiahnuť ako PDF


Informácia

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
WORLD EXCO s.r.o.
IČO: 31371019
Bešeňová 136, 034 83 Bešeňová
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): WORLD EXCO s.r.o., Bešeňová 136, 034 83 Bešeňová
Kontaktná osoba: Dr. Nodari Giorgadze
Telefón: +421 444307770
Email: sekretariat@ginoparadise.sk


2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke: Kongresové a relaxačné centrum Bešeňová
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 11783-WYP, číslo VVO 129/2013 z 03.07.2013


3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 07.10.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 28.09.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o
vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ


Stiahnuť ako PDF


Informácia

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
WORLD EXCO s.r.o.
IČO: 31371019
Bešeňová 136, 034 83 Bešeňová
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): WORLD EXCO s.r.o., Bešeňová 136, 034 83 Bešeňová
Kontaktná osoba: Dr. Nodari Giorgadze
Telefón: +421 444307770
Email: sekretariat@ginoparadise.sk


2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke: Zlepšenie efektívnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 128-219840
z: 04.07.2013
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 11576-MST, číslo VVO 129/2013 z 03.07.2013


3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 07.10.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 28.09.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o
vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)


Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk


Stiahnuť ako PDF


Názov Osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní: WORLD EXCO s.r.o.

Sídlo Osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní: Bešeňová 136, 034 83 Bešeňová

Predmet zákazky: Zlepšenie efektívnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie

Druh postupu: Nadlimitná zákazka

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov je najnižšia cena, t. j. celková cena diela vyjadrená v EUR.

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení VO: v Európskom vestníku verejného obstarávania č. 2013/S 128-219840 zo dňa 04.07.2013 vo Vestníku verejného obstarávania č. 129/2013 zo dňa 03.07.2013 zn. č. 11576 – MST

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Identifikácia úspešného uchádzača:

SOLAR SOLUTIONS SLOVAKIA s.r.o., Bešeňová 173, 034 83 Bešeňová

Odôvodnenie:

Ponuka sa stala úspešnou z dôvodu predloženia najnižšej ceny v EUR bez DPH za celý predmet zákazky, ktorá bola jediným hodnotiacim kritériom.

Predložená ponuka splnila všetky požiadavky Osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní .

Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk elektronickou aukciou:

1. SOLAR SOLUTIONS SLOVAKIA s.r.o., Bešeňová 173, 034 83 Bešeňová

Milí návštevníci, dovoľte, aby sme Vás informovali o skrátenej prevádzkovej dobe v dňoch 6. a 13.12.2023. Vodný park bude otvorený do 17:00.